ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ:ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Reda Tris, ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵙⵜ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ "ⵢⴰⵍ" ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏ:
ⵍⵡⵉⴱ --> ⴰⵡⵉⴱ
ⵍⵉⵙⵎ --> ⵉⵙⵎ
ⵍⴼⵉⵍⵎ --> ⴰⴼⵉⵍⵎ
... ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ
ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
ⵣⵓⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ, ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴳ ⵜ ⵙ ⵉⵙⵎ "ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ" --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:23, 13 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Lhoussine AIT TAYFST, ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵎ ⵏⴽ ⵉ ⵉⵣⵏⵏⵣⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰⴷ Reda Tris (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:33, 13 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]