Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:Reda Tris

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⵓ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Reda Tris ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽ ⵅⴼ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⴽ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ. ⵎⴽ ⴰⵙ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⴽⴽⵙⵜ ⵉⵍⴱⵓⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵣⵓⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ, ⴰⵊⵊ ⵜ ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜ ⵉⴽⴽⵙ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ. --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 13:42, 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ(ⴰ) Reda Tris! ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ; ⵏⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⵥⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ. ⵏⵥⵓⵥⴹ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⴰⵡⵙⵎ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.

ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴽ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:
ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⵔⵣⵣⵓⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ~~~~ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⴼⴽⵉⴷ.

--Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:11, 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴽ ⵜⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵅⴼ 86 ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ (ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ) ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴽ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ. ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ (ⴰ ⵏⴰⵡⴹ 10.000 ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ) !
ⴳⵔ ⵉⵥⵕⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ. 24/12/2023


ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ / ⵎⴰⵙⵙⴰ Reda Tris !

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰ ⴰⴽ/ⴰⵎ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴽ ⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⴽⵎⵜ 400 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ (ⵥⵕ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ). ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ/ⵏⵏⵎ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ.24/12/2023

--Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:30, 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

Create two pages for the cities of Tirana and Durrës in Amazigh Wiki[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

@Reda Tris Hi Reda! I am from Albania and I have a request. Can you create two pages for the capital city of Albania, Tirana and also for the second largest city of Albania, Durrës in Standard Moroccan Amazigh language. Please use the titles of the cities in Amazigh Words. I have attached the documents here with the content I would like from you to use. The content is written in English and I want that content to be in Amazigh. Please can you create them for me? I would thank you so much...

https://www.dropbox.com/scl/fi/j8z0pm90jbsckvpa247ya/tirana_article_english_to_amazigh.docx?rlkey=8fu4er6ya2ggvfco4crrb5xaf&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/afbt4yh9b0bjxvr3hqtu2/durres_article_english_to_amazigh.docx?rlkey=hro0eab3vfc7367vno1d1im8z&dl=0

Thanks Jonipiri (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:03, 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

Hi Jonipiri, Thank you for your message. I have accepted your request. I will work on a translation of the articles about Tirana and Durrës. Reda Tris (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 20:45, 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

@Reda Tris Hi Reda! I have noticed a mistake when you used the title for the city of Durrës in Amazigh Wikipedia. It was written in Amazigh without a "r", as "Dures" in Amazigh words: ⴷⵓⵔⴰⵙ In fact it should be: ⴷⵓⵔⵔⴰⵙ Can you update the name to this name please? Also update the word used on the article from ⴷⵓⵔⵉⵙ to ⴷⵓⵔⵔⵉⵙ , which this word is also part of the meaning of the name of Durrës, as on the article it is still without a "r". Thanks Jonipiri (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:41, 5 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]