Jump to content

ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ

ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ        

ⴰⴳⵍⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴽⵯⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵣⵓⵔⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴽⵯⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵔⵏⵜ

''ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴽⵯⵏⴰⵏⵉⵏ'', '''ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵣⵓⵔⵏⵉⵏ''', ⴷ '''''ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴽⵯⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵔⵏⵜ'''''

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴽⵯⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵣⵓⵔⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴽⵯⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵔⵏⵜ

ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ [[ⵓⵏⴳⴰⵍ]]

[[ⵓⵏⴳⴰⵍ]]ⵏ

ⵓⵏⴳⴰⵍ

ⵓⵏⴳⴰⵍ

ⵙⵏⴼⵍ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ [[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ|ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ]] ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ [[ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ#ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ]]

[[ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ#ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ|ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ]]

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ#ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ [[ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⵖ]] ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⵖ
ⴰⵙⵉⵜ https://www.wikipedia.org https://www.wikipedia.org
ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ [https://www.wikipedia.org] [1]
ⴰⵙⵖⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ [https://www.wikipedia.org/ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ] ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ, ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ.
ⴰⵣⵓⵍ<ref name="ircam">[https://www.ircam.ma/amz ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ]</ref> ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ!<ref>{{ⴱⴷⵔ ⴰⵡⵉⴱ |url=https://www.w3.org/ |title= World Wide Web Consortium (W3C)}}</ref>

ⴰⵣⵓⵍ ⴷⴰⵖ!<ref name="ircam" /><ref>Perry's Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984.</ref>

== ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ==
{{ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ}}

ⴰⵣⵓⵍ[1] ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ![2]

ⴰⵣⵓⵍ ⴷⴰⵖ![1][3]


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ


 1. 1.0 1.1 Library of Congress
 2. World Wide Web Consortium (W3C).
 3. Perry's Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984.
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵙⴳⵎⴹⴰⵜ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⴳ ⵜⴷⵔⵓⵎ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

~~~~

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹⵎ ⴳ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ, ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 06:05, 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 (UTC)

ⵖⵏⵙⴰⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⴰⵖⴼⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ

@[[ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵎⴷⵢⴰ]] ⵏⵖ {{ⵖⵏⵙ|ⴰⵎⴷⵢⴰ}}

@ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏⵖ @ⴰⵎⴷⵢⴰ:

ⵓⵜ ⵖⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ

<s>ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ ⵓⵜⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ.</s>

ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ ⵓⵜⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ.

ⵙⴽⵔ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴹⵕⵉⵚ

<u>ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴹⵕⵉⵚ</u>

ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴹⵕⵉⵚ

ⵙⵙⵏⵜⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ

<!--ⵙⵙⵏⵜⵍⵖ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ-->

ⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ

[[ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ:Wikipedia Logo zgh v2.svg|thumb|ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ]]

ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵔⵏⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ [[ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ]]
ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ.
ⵙⵙⵓⵎⴰⵏ "ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ" ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵃⴹⴰ.
ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ
[[:ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ]]
[[:ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ:ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ]]

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ
ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ:Example.jpg
ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ    
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵉⵔⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

#REDIRECT [[ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵡⴰⴷⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ]]

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵡⴰⴷⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ

ⴰⵙⵡⴰⵍⴰ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ

#REDIRECT [[ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵡⴰⴷⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ#ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ]]

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵡⴰⴷⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ#ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵡⵓⵙⴽⵉⵏ ⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵓⵥ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ

==ⴰⵙⵡⵉⵔ 2==
===ⴰⵙⵡⵉⵔ 3===
====ⴰⵙⵡⵉⵔ 4====
=====ⴰⵙⵡⵉⵔ 5=====
======ⴰⵙⵡⵉⵔ 6======

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ  =ⴰⵙⵡⵉⵔ 1=  ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ

ⴰⵙⵡⵉⵔ 2

ⴰⵙⵡⵉⵔ 3

ⴰⵙⵡⵉⵔ 4

ⴰⵙⵡⵉⵔ 5
ⴰⵙⵡⵉⵔ 6
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵙ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ * ⵢⴰⵏ

* ⵙⵉⵏ
** ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵏ
* ⴽⵕⴰⴹ

 • ⵢⴰⵏ
 • ⵙⵉⵏ
  • ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵏ
 • ⴽⵕⴰⴹ
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ

# ⵢⴰⵏ
# ⵙⵉⵏ
## ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵏ
# ⴽⵕⴰⴹ

 1. ⵢⴰⵏ
 2. ⵙⵉⵏ
  1. ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵏ
 3. ⴽⵕⴰⴹ
ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

ⵡⴰⵍⵓ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ
:ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ
::ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵡⵉⵏ
:::ⴽⵕⴰⴹⵜⵜⵉⵔⵉⵡⵉⵏ
::::ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵡⴰⵍⵓ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵉⵡⵉⵏ
ⴽⵕⴰⴹⵜⵜⵉⵔⵉⵡⵉⵏ
ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵔⵉⵡⵉⵏ -->