Jump to content

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜAgadir
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 74 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 538 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (1 Yulyu 2023)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 105 057
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵙⵔⵙⵍ 1505
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
agadir.ma
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ. ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ 421,844 ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ[1], ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 1.000.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴽ ⴰⵙⵏ ⵏⵙⵎⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⵓⴷⵙⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵥⴽⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴰⵍⵙⵏ ⵙ ⴷⴰⵖ ⵉⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500, ⴼⵓⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1526 .

ⴳ 1960, ⵢⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳⵉⵙ ⴳⵔ 12.000 ⴷ 20.000 ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵜⵜⵢⵉⴳⵉⵙⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴽⵛⵔⴰⵔⴰⴹ ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵊⵎⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⴷⵉ..., ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵉⵔ", "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ", "ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ", "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ", "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⵉ". ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵢⵏ ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ : "Santa cruz de Ague", "Santa Cruz du cap do" ... ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ. ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 20, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵢⵙⵙⴰⵏⵏ. ⴷⵖⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵎⵔ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ" ⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ "ⴼⵓⵏⵜⵉ".

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ 1911, ⵉⵙⵙⵉⴼⴹ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵏⵜⵔ (SMS Panther), ⴰⵢⴰ ⵉⵙⵔⴳ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵊⴰⵔ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ 1960[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1960, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⴷ 57 ⵏ ⵜⵓⴷⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵉⵔⴳⴰⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵔⴷⵍ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ. ⴳ 15 ⵏ ⵓⵍⵜⵓ ⵉⵜⵜⵢⵎⴹⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ 15.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵏⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ: «لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بنائها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا», ⵏⵖⴷ: «ⵉⴳ ⵉⵣⵣⵓⵔⴼ ⵓⵔⵜⵓⵎ ⴰⵔⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⵇⵇⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵎⵎⵉ ⵏⵏⵖ=» ⵉⵜⵢⵙⴽⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ 2 ⴽⵎ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵥⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵎⵓⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⵙ ⵓⴳⴰⵍⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ. ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⴰⵏⴰⴷⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⵏⴳⵣⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴹⵓⵔⴰⵏ ⵏⵙ (ⵜⴰⵍⴱⴷⵊⵜ, ⵍⵇⵚⴱⵜ...), ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴹⵓ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ, ⴰⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⵜⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵏⵜⵍⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵖ ⵜⴷⴼⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰⵛⵛ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960 ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵏⵜⵍⵏ ⵉ ⵓⵔⴰⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ. ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵎⵏⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1960 , ⵉⴹⵕ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵙⴳ 45000 ⴰⵔ 16000 .

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ, ⵜⵙⵎⴰⵏ 4 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⵜⵜ: ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ.

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵏⴰ ⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵄⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵖⴰⵍⴱ ⴳ 1572. ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ 236 ⵎ. ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: ⵉⴽⵚⵓⴹ ⴰⴽⵓⵛ, ⵜⵣⵔⴽⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴽ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
 • ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ
 • ⵖⵓⵔ ⵉⵍⴻⵍ
 • ⴰⵎⵙⵔⵏⴰⵜ
 • ⵜⴰⵍⴱⵓⵔⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
 • ⵢⵃⵛⴰⵛ
 • ⴱⵓⵜⵛⴰⴽⴽⴰⵜ
 • ⵙⵡⵉⵙⵙ
 • ⴼⵓⵏⵜⵉ
 • ⵛⴰⵔⴰⴼ
 • ⴷⴰⵅⵍⴰ
 • ⴰⵍⵀⵓⴷⴰ
 • ⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ
 • ⴰⴷⵔⴰⵔ
 • ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙⵉⵔⴰ
 • ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ
 • ⴱⵏ ⵙⵔⴳⴰⵡ
 • ⵉⵙⵍⴰⵏ
 • ⴰⵏⵣⴰ
 • ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014.
ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ