Jump to content

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⴷ ⵟⴰⴽⵙⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ

ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, (ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: اشتوكة أيت باها) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ. ⴳ 1700, ⵎⵎⴰⵜⵜⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⵙⴳ ⵙⵓⵙ ⵖⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ.[1] ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 1913, ⵙⵍⵎⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵉ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ.[2]

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵜⴰⵙⵏⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴰⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰⵍⵜ. (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)
  2. ⴰⴱⴰⵔⵉⵣⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⵢⵏⴰⵙ 2 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1913. (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)