Jump to content

ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜAgadir Ida-Outanane
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 2 297 km²
ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ-ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ d ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 600 599 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 143 752
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ AMS+01:00
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵣⵖ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵜⵇⵙⵉⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴷⵔⴰⵔⴳⴰ, ⵉⵎⵙⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴽⵔⵓⴹ. ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ 2,297 ⴽⵎ² ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵏⴹⴼⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014 ⴽⵔⴰ ⵏ 600,599 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴼ 143,752 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 2 297 ⴽⵎ2, ⵉⵃⵓⴷⴷⴰ ⵜ ⵉⴷ:

ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⴷⵡⴰⵔⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ
1994 366 193 266 217 99 976 70 852
2004 487 954 394 987 102 967 103 395
2014 600 599 508 155 92 444 143 752
ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵏⵓⵙⵉⵜⵜ ⵣⵖ ⵓⵙⵉⴷⵏ ⵏ 2004[1]

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ 2004 2014 ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 346 106 421 844 21,9 %
ⴰⵎⵙⴽⵔⵓⴹ 10 020 9 351 - 6,7 %
ⴰⵡⵔⵉⵔ 27 483 36 948 34,4 %
ⴰⵇⵚⵔⵉ 4 873 4 128 - 15,3 %
ⴰⵣⵢⴰⵔ 3 803 2 948 - 22,5 %
ⴷⵔⴰⵔⴳⴰ 37 115 70 793 90,7 %
ⵉⴹⵎⵉⵏ 4 279 3 179 - 25,7 %
ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ 6 351 5 402 - 14,9 %
ⵉⵎⵙⵡⴰⵏ 9 353 8 866 - 5,2 %
ⵜⴰⴷⵔⴰⵔⵜ 5 703 4 530 - 20,6 %
ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ 5 348 5 260 - 1,65 %
ⵜⴰⵎⵔⵉ 17 442 18 577 6,5 %
ⵜⵉⵇⵇⵉ 10 078 8 873 - 12 %
ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵏⵓⵙⵉⵜⵜ ⵣⵖ ⵓⵙⵉⴷⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Haut-commissariat au Plan - Recensement général de la population et de l'habitat de 2004 (http://archive.wikiwix.com/cache/20190408194812/http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Recensement population.pdf)
ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ