Jump to content

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜTiznit
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 244 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 74 699 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 18 420
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ UTC±00:00
tiznit.ma
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ. ⵜⵣⴳⴰⴷ 15 ⴽⵎ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ , ⴳ 81 ⴽⵎ ⵉ ⵓⵏⵥⵓⵍⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⴳ 203 ⴽⵎ ⵉ ⵓⵏⵥⵓⵍⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⴳ 271 ⴽⵎ ⵉ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴳ 553 ⴽⵎ ⵉ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ .

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 74 699 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ.[1]

ⴰⵔ ⵏⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ " ⴰⵢⵜ ⵜⵣⵏⵉⵜ " ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴳ 99 ⴽⵎ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳ 271 ⴽⵎ ⵉ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⴳ 320 ⴽⵎ ⵉ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴳ 620 ⴽⵎ ⵉ ⵕⴱⴰⵟ .

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵙ 15 ⴽⵎ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵙ 81 ⴽⵎ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1882, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵙⵓⵍ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵜⵏⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1948. ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ, ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵔⴰⵢⵣⵉⵏⴳⵣ (Risings ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵚⵉⴹⵏ ⵏ 2014.
ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ