Jump to content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ)

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: جهة سوس ماسة) ⴷ ⵢⵓⵜ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵙⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵡⴽⴰⵍ ⵏ 2015.

ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ ⵖ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ.
ⵎⴰⵕⵉⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵎⵉⵏ (ⵍⵍⵉⵎⵓⵏ, ⴷ ⵍⵎⴰⵏⴹⴰⵕⵉⵏ, ⴷ ⵏⴰⴼⵉⵍ ⴷ ⵍⵃⴰⵎⴹ) ⴷ ⵍⴱⴰⵡⴰⴽⵉⵔ ⴳⵔ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵓⵍⵍⵓ-ⵜⵏ.[1] 85% ⵏ ⵍⴱⴰⵡⴰⴽⵉⵔ ⴷ 65% ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵎⵉⵏ ⴷ 15% ⵏ ⵓⴽⴼⴰⵢ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ 86% ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⴼⵉⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴱⵔⵔⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴳⵉⵙ 650.000 ⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵎⵉⵏ ⴷ 1.2 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ (ⵍⵅⴹⵯⵕⵜ) ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵉⴼⵉⴹ, ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⴰⵛⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⴱⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ. ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5.371.000 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, 475.000 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ ⴽⴰ ⵙ ⵙⵡⵓⵔⵔⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ 158.433 ⴽⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⵉⴳⵎ. ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵎⵉⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵔ 700.000 ⵟⵓⵏⵏ ⴷ 1.665.000 ⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵍⵅⴹⵯⵕⵜ ⴷ 28.086 ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵢⵉ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⵖⵜ ⴷ 223.5 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵉⵟⵕⵓ ⵏ ⵓⴽⴼⴰⵢ, ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ ⵖ 33 ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.[1] ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ 180 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⴼⴰⴹⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ 137.830 ⵟⵓⵏⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ 1450 ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⴱⵍⴷⵉ ⴷ 465 ⴰⵙⴰⵃⵉⵍⵉ ⴷ 223 ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ. ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⴼⴹ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ 50% ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵢⵍⴰⵏⵜ ⵖ ⵜⵉⵣⵣⵏⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵔⵉⵏ ⵖ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ 490.000 ⵏ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ, 72.000 ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.[1]

ⵜⴰⵥⵕⵥⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.
ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵖⵓⵏⵜ ⵖ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ 440 ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵏ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⴰ ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵉⵎⵉⵢⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⵡⴰⵕ. ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ (ⴰⵃⵓⵕⵕⵉ) ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⵙ 64 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ,[1] ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ 300 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ ⵖ ⵢⵉⵎⴰⵍ. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖ ⴰⵏⵥⴰⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰⵙⵉⴷⵉ ⴱⵉⴱⵉⵜⵉⵣⵏⵉⵜⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⵢⴰⵏ ⵖ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵡⴰⵢⵢⴰ ⵖ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ.[1] ⵜⴰⵙⴳⴰ-ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⴽⵏⵓⴱⴰⵔⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵣⵓⵀⵔ. ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵅⴷⵎ ⴳⵉⵙ 40.000 ⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⴼⵉⴹ 15 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ. ⵍⵍⴰⵏ 5 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ 120 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵄⴷⴰⵍⵏ ⵢⵉⵍⵎ ⴷ ⵜⵜⵓⴱ ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴷ ⵜⵉⵣⵓⵣⴰⴼ ⴷ ⵓⴼⵔⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⴱⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ. ⵣⵖ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵕⴱⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵡⵣⴳⵉⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵥⵕⵥⴰⵢ.

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ.

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ 5 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⴰⵏ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴷⵉⵢⵉⴹ) ⵖ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵖ 31 ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵇⵔⵉⴱⴰⵏ. ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⵡⵓⵔⵓⵢⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 120.000 ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ 20 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ ⵜⵖⵯⵉ ⴳⵉⵙ 43% ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵉⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵣⵖ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ (21%), ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ (14.5%), ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ (12%) ⴷ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ (2%). ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵜⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⵃⵃⵔⵜ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⵎⵙⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵉ. ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵙⵡⴰ ⵓⵛⴼⴼⴰⵍ ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵍⴱⴱⵉⴽⴰⵍⴰⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵖ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⴰⵔⴰⴷⴰⴱ ⵖ ⵢⵉⵍⵍ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ.[1] ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ-ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵙ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⴳⵯⵏ ⴼ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵍⴱⴰⵔⴽ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃ ⵏⵖ ⴷ ⵍⴱⴰⵔⴽ ⵏ ⴹⵓⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ-ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⴷⵉⵣ ⵖ ⵉⵎⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⵉⵖⵯⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⴳⵯⵊⵊⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵓⵜ, ⵣⵣⴰⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⵏⵏⵓⵇⴰⵛ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵉⵥⵕⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵙ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ - Soussmassa.ma [PDF]
ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ