ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
جهة طنجة تطوان الحسيمة
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 3,556,729
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
www.crtta.ma

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⴱⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙⴳ 2015. ⵖⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵖⵢⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳ ⵖⴼ ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⵙ 15 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ ⵙ ⵡⴰⵢⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵢⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴳⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⴷ ⵉⵍⴰⵍⵍⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴳⵙ ⵢⵓⵜ ⵜⴷⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵜⴻⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵥⵟⵟⴰⵜ.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]