ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Béni Mellal-Khénifra) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ 12 ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2975/2015, ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ. ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⴷ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵥⵟⵟⴰⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 36.258ⴽⵎ² ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2.520.776 ⵎⵍⵢⵓⵏ (ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 2014), ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵏⵥⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⴳⴰ'ⵜ (5).

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]