Jump to content

ⵎⵍⵢⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵍⵢⵓⵏ
Million
ⴰⵎⴷⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵔⴰⵡⵏ ⴳ 1 ⴰⵔ 1 ⵎⵍⵢⵓⵏ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ 6
ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵓⵖⵕⴰⵏ
ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 1.000.000
ⴰⵙⴳⵣⵍ 10⁶ ⵏⵉⵖ 1M
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⵉ ⴳⵔ 999,999 ⴷ 1,000,001
ⵉⴼⴹ ⵎⵍⵢⴰⵔ

ⵎⵍⵢⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Million) ⵏⴰⵖⴷ ⴰⴳⵏⴷⵉⴷ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ "ⵉⴼⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ". ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ "ⵢⴰⵏ" ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵚⴹⵉⵚ "ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ" (1.000.000), ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ 999999 ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ 1000001.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]