ⵎⵍⵢⴰⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵍⵢⴰⵔ
Billion
ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ "ⵎⵍⵢⴰⵔ" ⵎⴰⵔⴽ (1923) ⵜⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⴽⴼⵓⵔⵜ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ 9
ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵓⵖⵕⴰⵏ
ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 1.000.000.000
ⴰⵙⴳⵣⵍ 10⁹ ⵏⵉⵖ 1B
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⵉ ⴳⵔ 999,999,999 ⴷ 1,000,000.001
ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ

ⵎⵍⵢⴰⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Billion) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ "ⵉⴼⴹ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ", ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ "ⵢⴰⵏ" ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ "ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ" (1.000.000.000), ⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]