Jump to content

5 (ⴰⵎⴹⴰⵏ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ 5)
← 4            5            6 →
ⵙⵎⵎⵓⵙ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030405060708090100
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙⵎⵎⵓⵙ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 5 (ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ)
ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ V,v

5 (ⵙⵎⵎⵓⵙ)ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⵔⵏ 4 ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ 6.

ⴰⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]