Jump to content

1 (ⴰⵎⴹⴰⵏ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ 1)
← 0            1            2 →
ⵢⴰⵏ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030405060708090100
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵢⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 1 (ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ)
ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ I

1 (ⵢⴰⵏ) ⵏⵖ ⵢⵓⵡⵏ ⵏⵖ ⵉⵊⵊ ⵏⵖ ⵉⴷⵊ, ⵓⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵏⵖ ⵢⵓⵡⵜ, ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⵔⵏ 0 ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ 2.

ⴰⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]