Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Racine carrée bleue
Racine carrée bleue
ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ 3 ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ, ⵙⴳ 3 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ"

53 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 53 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.