Jump to content

ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ (ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵏⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵎⵀⵉⵍⵏ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⵙⵙⵓⵖⵓⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵎⴰⵀⴰⵍ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵍⵓⴳⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]