Jump to content

ⴰⵙⵎⵔⵏⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵔⵏⵓ

ⴰⵙⵎⵔⵏⵓⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴽⵜⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵖⵣⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵊⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵏⵖ ⵉⴱⵍⵖⴰⵏ. ⴳ ⵜⴼⵉⵣⵉⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⴰⵙⵎⵔⵏⵓ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴽⵜⵏ ⴰⵎⵔ ⵎⴽ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵓⵡⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ. ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵏⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ, ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⵔⵏⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ.

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵙ ⵓⵙⵎⵔⵏⵓ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵜⵉⵏⵎⵢⵓⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵙ ⴰⵍⵜⵓ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⴰⴽⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⵔ ⵉⵙⵎⵔⵏⵓⵜⵏ.

ⴰⵙⵙⴷⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⵔⵏⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]