Jump to content

ⴰⵎⴹⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏⵖ ⵓⵟⵟⵓⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Nombre), ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵣⵉⵣⵉⵍ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵛⴽⵏ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵟⵟⵏ. ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⵉⵔⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⵙ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵙⴰⴷⴼ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ. ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⵔⵡ ⵜⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵔⵉⵡⵏ ⵙ ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ.

ⵉⵎⵙⴳⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⴳⵟⵟⵓⵎⵜ ⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳⴰⵏ ⵜⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ. ⵉⵎⵙⴳⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]