ⴰⵙⵉⵙⴽⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴷⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵙⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵙ ⵓⵙⴼⴰⵍ ⵙ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵎⵏⵣⴰ, ⵏⵖ ⵉⴷⵙⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ. ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴳ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵥⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵥⵓ ⵓⵎⵙⵙⴼⵍⴷ ⵏⵖ ⵉⵎⵖⵔⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]