ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵣⵓⵖⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ

ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ/ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Justice) ⵜⴳⴰ ⴰⵔⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⴰⵔⴰⵡⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴹ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵇⵍⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ. ⵙⴳ ⵉⴳⵯⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵎⵢⴰⵙⴷ ⵜⵉⵏⵓⵔⴰⴼ ⵏⵖ ⴹⵍⵎ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵓⵣⵔⴼ. ⵙ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ⵉⴷⴷⵔ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ .

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⵉⴳⵉⵣ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⵜ , ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵢⵓⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⴰⴼⵍⵙⴼⵉⵜ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵏⵓⴱⵛ ⵅⴼ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ . ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵢⵓⵏⴰⵏⵉⵅ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴰⵔⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ,ⴰⵎ ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵥⵓⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⵙⵡⵔ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ(ⵉⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ ⴰⴼⵔⴰⴽ). ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵙⵓⴷⵙⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ . ⴷ ⵉⵟⴰⴼ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ,ⴽⵓ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵍⵉ ⵓⵙⴽⵏⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴳⵉⵙ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⴱⴹⵉ ⴷⴰⵢ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉ ⵡⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ .ⴷ ⴰⵔ ⴰⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵎⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵇⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵖ ⴰⵡⵊⴰ ,ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⴰⵏ.

ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⵜ ,ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⵏⴼⵓⵍ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ , ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ .ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ,ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵜⵉⵍⴻⵍⵉ,ⴰⴽⴰⵎ ⵅⴼ ⴰⴼⵔⴰ ⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ.

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ, ⴰⵎⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰⴰⵢⵜ ⵕⴱⵄⵉⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵢ ⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⵎⵏⵖⵉⴱⵓⵀⵢⵢⵓⴼ .

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]