Jump to content

ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ
ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵚⴰⵖⵕⵓ

ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵔⵣⵓⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ.ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵏⵏ, ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⵣⵏ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ.

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ, ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ.

ⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴰⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓ ... ⵉⵖⵓⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ.

ⵟⵟⴰⴼ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵡⴳⴳⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵡⵓⵏⴽⵏ ⴷ ⴰⵣⵍⵓⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20 ⵜⴱⴷⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⴳ ⵜⵏⴰⴱⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ. ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ 1933

ⴰⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵇⴱⵉⵍⵏ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⵎⴰⵛⵛⴰ ⴷⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵟⵟⴰⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵔⵏⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ.

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵣⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵄⴷⵊⵓ ⵎⵓⵃ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵓⵜⵜ ⵄⵟⵟⴰ

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]