ⴰⵣⵔⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ.

ⴰⵣⵔⴼ ⵉⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵢⵓⵎⵣⵏ ⴰⵎⵇⵓⵏ ⴳⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⴳⵔ ⴰⵜⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ . ⴷ ⴳⵓⵜⵜⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ , ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ , ⵜⵉⵎⵔⵙⵓⵍⵉⵜⵉⵏ , ⵜⵉⵙⵓⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ. ⴷ ⴽⵔⴰ ⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵢⵟⴰⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵉⵖ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ . ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵛⵇⴰ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⴰⴼⵉⵣⵉⴽ ⴷ ⴰⴽⵉⵎⵉⴽ . ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ , ⵉⴳⴰⵜ ⵉⵍⴳⴰⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵢⴹⴼⵓⵔⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴽⴰⵜⵉⵏ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏⵉⵖ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵔⴰ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵓⴼⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ . ⵎⴰⵛ ⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⴳ : ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳⴰⵏ ⵙⵙⵉⴷⵙ ⴷ ⴰⵣⵣⵓⵛⵛⵍ . ⴰⵣⵔⴼ ⵉⵜⵓⴱⴹⴰ ⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ : ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⴰⵏⴰⵏ ⵍⵉ ⴳⴰ ⴰⵎⵇⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⵏ , ⵓⵏⴰⵎⴰⴽ ⵏ ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵖⴰⵏⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⴱⴹⴰⵜ . ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵣⴰⴳⵣ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵙ ⵉⵎⵖⴰⵏⴰⵏ ⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⴰⵀⵏⴰⴽ ⵉⴹⴼⵓⵔ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ . ⵣ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⵓⵔⵏ : ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ, ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⴷⵙⵜⵔ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵉⵏⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵓⵙⵙⵍⴳⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]