ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵙⵍⵉⴳ , ⵉⵟⴰⴼ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⵔⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵓⵙⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵍⴳⴰⵎ. ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵍⴳⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵜⵢⴰⵏ (ⴰⴳⵍⵉⴷ ⴱⵉⵣⴰⵏⵜⵉ ⵉⴼⴽⴽⴰ ⵉ ⵉⴳⵯⵓⵔⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵍⴳⵓⵎⵏ ⴹⴼⵓⵕⵜⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ), ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵍⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵍⴽⴰⵏⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ. ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵜ ⵏⴰⴼ ⵉⵎⵓⵏ ⵎⴽⵏⴰ ⵢⴳⴰ ⴷⴰⵔ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴰⵎ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . ⴷ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵓⵣⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⵇⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]