Jump to content

ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵣⴰⴳⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵍⴳⵎⴰⵏ ⵜⵉⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ ⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵖⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵜⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ , ⵏⵖ ⵉⵍⴳⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ , ⵢⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⵓⴱⴰ .

ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵣⴰⵢⵣ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ:

  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ; ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ , ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵉⴷⵓⴱⴰ .
  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ; ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ , ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ ⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜⵉⵏ ⴳⵔ ⴰ ⵜⵜ ⵙⵙⵏ .
  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ; ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵉ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ ,ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵖⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵯⴳⴳⴰⵙ ⵖ ⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ .