ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ , ⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⵇⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴱⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏⵙ .

ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵍⵉ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵜ ⵉⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⴰⵢ ⵍⵉⵖ ⵜⴼⴼⵖⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰ , ⵜⴹⴼⵓⵕⴷ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴼⵙⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⴷⴱⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵍⴰⵍⵜ ⵏⵙ.
  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢ .
  • ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵣⵔⴱ .
  • ⵜⴰⵍⵓⵖⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ.

ⵥⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]