Jump to content

ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⵥⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵥⵥⵉⵏ ⴳⵔⴰ ⵜ ⵏⵙⵏ , ⴷ ⵜⴹⴼⵓⵕ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵜⴳ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ , ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ (ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ), ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ(ⴱⵓⵍⵉⵙ).

ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵖⵉⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⴰⵙⵜⵍ , ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴰⵍ , ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ . ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ , ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⵔ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⵔⴷ ⵙⵍⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵔ ⵜⴱⴹⴹⵓ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⴹⵉ .

ⴰⵣⵔⴼ.

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ.

ⴰⵡⴰⵏⴽ.

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ.