ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ,ⴷ ⴰⵔ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴽⵛⵓⵎⵏ ⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴷⴰ ⵜⴰⵍⵙⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ . ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⵢⵜⵃⵉ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⴰⵢⵜ , ⵏⵖ ⴰⵜ ⵙⴱⴷⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ .

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]