Jump to content

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⴳ ⵉⴽⵏⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⴰⵛⴽⴰⵏ , ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⴳⵔ ⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵜ.ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵍⵉ ⵉⵙⴼⴼⵓⵖ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏⵙ .

ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵢ ⵙⴼⴼⵓⵖ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴱⴹⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ ⵉⴳⴰⵜ :

  • ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
  • ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ.
  • ⴰⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⴼⵓⵖ ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ.
  • ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵟⴰⵢⴰ.

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ
  • ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ
  • ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ
  • ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]