Jump to content

ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵖⵣⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏ ⵉⵎⵎⵙⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ. ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴰⵖⵣⴰⴷ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⵉ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵖⵣⴰⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵚⴽⵓⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵖⵣⴰⴷ ,ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍⴰⵏ , ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⵜⵙⵏ , ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍⴰⵏ ⵜⵣⵎⵔ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ , ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵖⵣⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ , ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵣⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ , ⵎⴽⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵜⵜⴰ 1ⴰⵔ 7 ⴳ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⵉⴼⵙ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ , ⴰⴱⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⴳⵍⵉⴷ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]