ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵉⵏ . ⴰⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ , ⴷ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ , ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴱⴷⴷⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⵉⵜ: ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⵏ, ⵎⴽⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1776.
  • ⵜⴰⵙⴼⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ: ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵙⴳ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ,ⵄⴰⴷ ⵉⵍⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵏⴰ .

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵉⵜⵢⴰⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵢⵓⵔⵔⴰⵏ
  • ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴳⵔⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⵅⴰ ⴰⵙⵏⵎ ⵏⵙ
  • ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⴷ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ

ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ , ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵓⵇⵇⵔⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰⵏ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ , ⴰⵔ ⵏⴹⴼⵓⵕ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]