Jump to content

ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵢⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ: ⵢⴰⵏ ⵉⵜⵔⵉ, ⵙⵉⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ... ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ, ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ, ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ... ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵉⵔⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵉⵎⴷⵏ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵏⵎⵔⴰⵡⵜ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵔⵜ.