Jump to content

ⵓⴽⵍⵉⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵓⴽⵍⵉⴷ (ⵉⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 18)

ⵓⴽⵍⵉⴷ, (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ Εὐκλείδης / Eukleidês), ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⴷⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ », ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵍⴽⵉⵎ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵣⵣⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ ⵏⵖ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ; ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ 300 ⴷ.ⵄ. ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵇⴱⵕⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵉⵏ, ⵉⵙⵔⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵥⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⴹⴰⵏⵜ ; ⵉⵙⵉⵙⴽⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⵥⵥⵓⵍⵜ 467 ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⴽⴰⵍⴽⴰⵜ ⵓⴳⵏⵉⵡ. ⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵖ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵖⴰⵡⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ, ⴰ ⵙⴳ ⴷ ⵜⴷⴷⴰ ⴰⵡⵔⵣⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ, ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ (ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴽⵍⵉⴷⵜ), ⵜⵉⴱⴹⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]