Jump to content

ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴷⴰ ⵜⵏⵜⵜⵉ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵙⵔⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵖⵓⴷ, ⵏ ⵓⴳⵏⵉ, ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉ, ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⴳⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]