Jump to content

ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵓⵖ ⴰⵎⴳⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⴽⴰⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵇⵉⴼⴰ (ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ) ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴳⵣⵎⵉⵏ ⵎⵉ (ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴷⵉⵙⵏ), ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵏⵉ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⴳⵏⵙⵓ. ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵇⵉⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ, ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵓⵜⵜⵓⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵜ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⵅⴼ ⴰⵙ ⵏⵙⵎⵎⴰ «ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ».

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]