Jump to content

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵥⵉⵔⵓ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ -3 ⵏⵖ -e. ⴷ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ. 0 ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴽⴽⴰⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ; ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⴷ , ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ.

  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ, ⴷⴰ ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .
  • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵉ, ⵜⵜⵢⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵏⵖ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]