Jump to content

24 (ⴰⵎⴹⴰⵏ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
← 23            24            25 →
ⵢⴰⵏ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030405060708090100
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 24 (ⴰⵎⴷⵡⴰⵙ)
ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ XXIV

24 (ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ) ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ 23 ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ 25.

ⴰⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵡⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]