ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⵎⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵙⴰⵏ (ⵣⴰⵢⵜⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ) ⵉⴳ ⴰⴳⴷⵓⵖⵎⵔ (ⵣⴰⵢⵜⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵡⵜⵔⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]