Jump to content

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ (ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⴳⵜ" ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⵉⴷⵉⵙ") ⴷ ⵓⵏⵓⵖ ⴰⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⵏⵉⵡ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵢⴰⴹⵓⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ, ⵣⵄⵎⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵉⵏⵏⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴹⴼⴰⵔⵏ.

ⵜⵉⴳⵣⵎⵉⵏ-ⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏⵜ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ.

ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵍⵖ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⵙ:

  • ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵔⵜ ⵉⵎⴷⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⴼⴰ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ;
  • ⵜⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵉⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵢⵓⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵜⵉⵇⵉⴼⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴷⵉⵙⵏ.
ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ABCD

ⵏⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵙ ⵓⵙⵎⵢⵉⴹⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵜⵉⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ, ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵔⵜ.

ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ.

ⴰⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰ.

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ:
    • ⵜⵉⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ « ⵎⵏⴰⵍⴰⵏⵜ » ⴳⵔⴰⵙⵏⵜ;
    • ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵏ ⵙⵉⵙⵏⵜ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ;
    • ⴰⵡⴷ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ « ⵎⵏⴰⵍⴰⵏ » ⴳⵔⴰⵙⵏ.
  • ⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵔⵢⵓⴳⴰⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ ⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ (ⴷ ⵎⴳⴰⵍ); ⵙ ⵜⵏⵖⴷⴰ, ⴽⵓ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏⵖ (ⴽⵓ ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ) « ⵜⵎⵏⴰⵍⴰ » ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ.

ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⴱⴷⵉⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵖⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴷⴰ ⴰⵙⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰ.

ⴰⴷⵓⴱⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⵢⴰⴹⴼⴰⵔⵏ, ⵙ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⴷ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵉⴷⵉⵙ ⵉ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰ.

ⵙ ⵎⴽⴰ, ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⴱⴷⵉⵙⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵏⵙⵙⵓⵔⵜⵓⵢ ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ : ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵏⵙⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵓⵕⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ... ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵏ ⵏⵙⵙⵓⵔⵜⵓⵢ ⵣⵡⴰⵔ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵙⵓⵔⵜⵢ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⵔⵜⵢ ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ 1 ⴷ 2 ⵓⵔ ⵏⴼⵉ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵙⵙⵓⵏⵖ : ⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵖⵔ ⵜⵇⵉⴼⵉⵜⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⴱⵔⴰⵔⵜ.

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵎⴽⵕⴰⴹ.

ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵓⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 4.

ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 4 ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷⴰ ⴰⵙⵏ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵓⴹⴼⵉⵕ -ⴷⵉⵙ (ⴰⵙⵉⵎⴷⵉⵙ, ⴰⵙⴹⴷⵉⵙ, ⴰⵙⴰⴷⵉⵙ, ⴰⵜⴰⵎⴷⵉⵙ...).

ⵉⴳ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴳ 10 (11 ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ), ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ : ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴱⵓ n ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏ.

ⴰⵙⵙⵓⵔⵜⵢ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵏⵙⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵏⵎⵉⴷⴰⴳ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵔⴼⵏⵙⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⴼⴼⵏⵙⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵓⵔⵜⵢ ⵙ ⵓⵎⵣⵉⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵉⵢⵜ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵉⵢⵜ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵓⵔⵜⵢ ⵙ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⴳⴷⵓⵖⵎⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵖⵓⴷⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⵓⵔⵜⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵏⴻⵏ (ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢⵜ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⴹⵏ (ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢⵜ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵙⵉⵏⵎⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴳⴷⴰ 360° ⵜⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵜⴰⵣⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵎⵙⵉⵜⵉⵢⵉⵏ.
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴷⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⵔⴷⵉⵙⵏ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⴷⵉⴷ ⴰⴼⴼⵏⵙⵓ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴽⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⵉ ⵜⵙⵙⴰⵔ ⵜⵙⵙⴰⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵔ ⴱⵓ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵖⵔⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴷⴰ (ⵙ ⵓⵔⴰⴷⵢⴰⵏⵜⵙⴽⴼⵍⵜ):

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰ, ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴰ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ n = 3 ⴷⴰ ⵜⵓⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⵅⴼ ⵏ ⵢⵉⴽⵔⴷⵉⵔⵏ ⵉⵙⵍⵖⵏ ⵙⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ, ⵉⴷⵉⵙ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⴱⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ (ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⴼⴼⵏⵙⵓ, ⵉⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢⵏⵜ ⵜⴳⵣⵎⵉⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴷⵏⵜ).

ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ (ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⴰⵙⵏ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]