Jump to content

ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ
ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵜ, ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⵙⴷⵖⵉⴷⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵖⵔⵓⵏⵏ, ⵓⵏⵣⵉⵖⵏ, ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]