ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ

ⴰⵎⴽⴽⵓⵥⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙ ⵣⴰⵢⵜⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵜ. ⵙ ⵉⵎⴽⴰ, ⵉⵍⴰ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵣⵉⵖ (ⴰⵙⵔⵎ) ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]