Jump to content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵥⵟⵟⴰⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵥⵟⵟⴰⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: جهة الدار البيضاء سطات) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ 12 ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2975/2015, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 19448ⴽⵎ² ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⵏⵏ ⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ 2014 (1 ⵛⵜⵔ) ⵍⵍⴰⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵍⵓⵢⵏ ⴷ 861739ⵉⴼⴹⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵥⵟⵟⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]