Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ 4 ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ, ⵙⴳ 4 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ"

29 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 29 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.