Jump to content

ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵏⵚⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵏⵚⴰⵍ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵣⴳ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵏⵚⴰⵍ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 10.435 (2004)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 1615 (2014)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
31.8327, -6.1067

ⵣⴰⵡⵉⵜ ⵓⵃⵏⵚⴰⵍ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: Zaouiat Ahansal) ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⴹⴹⵛⵕ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2004 ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖⵔ 10.435 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]