Jump to content

ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 45 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ

ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵕⴰⵡⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 986 ⴰⵔ 1070 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.