ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ

ⵍⵍⴰⵏ 9 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.
  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ

ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ; ⵜⵜⵍⵖⵏⵊⴰ ⴷ ⴱⵓⵢⵍⵎⴰⵡⵏ, ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ. ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴰⵎ; ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏⵃⴷⴷⵓ, ⵜⴰⵚⵚⵓⵎⵄⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴽⵓⵜⵓⴱⵉⵢⵢⴰ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵉⵔⴽⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ.