Jump to content

ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ

ⵍⵍⴰⵏ 16 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Technology) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ, ⵜⵓⵎⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ «ⵜⵉⴽⵏⵓ/Τεχνο» ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ" ⵏⵉⵖ "ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ" ⵏⵉⵖ "ⴰⴼⵓⴽⵙ", ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ «ⵍⵓⵊⵢⴰ/λογία» ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ "ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ" ⵏⵉⵖ "ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ". ⵏⵔⵎⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ (ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ) ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ "ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜ", ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵥⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ. ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⴳⵯⵎⴰⵙ, ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵓⵢⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵍⴽⵎⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵣⵉⴽⴽ, ⵣⵓⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵏⵉ ⴷ ⵎⴰ'ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⴽⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⴰⵏⵏ. ⴰⵡⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⴼ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵚⴽⴽⵓ ⵏ ⵉⵖⵕⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⵓⵏⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴳⵏ ⵉⴼⵔⵄⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵥⵕⴰⵏ.


  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴰⴱⴱⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵏ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⴳ ⵏⴹⴼⴰⵔ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ; ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ. ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵓⵡⵡⵔⴰⵢ ⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵖⴰⵢⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⴹⴰⵏⵉⵏ. ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ ⵜⵙⵏⵏⴷ ⴼ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⴽⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵄⴷⴰⵍⵏ ⵙⴻⴳ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵄⴷⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⴽⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⵜ ⴰⴷⴷⵊⵏⵜ ⴰⵢⵖⴻⵔ,ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵄⴰⵡⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ. ⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⴰⴼⴰⴷⴰⵏ ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⵢⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵖⵍⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉⵍⵎⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷⴰⵔⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ.


  ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: blender) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ (3D) ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ. ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔⵏ ⴼ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵓⵏⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵚⵓⵡⴰⴱⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰ ⵣⴳⵉⵙⵏ ⵍⵉⵏⵓⴽⵙ, ⵎⴰⴽⵡⵉⵏⴷⵓⵣ, ⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵔⴰⵏⴷⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ Cycles ⴷ Blender Internal, ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵡⴷ Cycles ⴷ Eevee.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...


  ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵏⵉⴽⵓⵍⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Nikola Tesla) ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1856 ⴷ ⵉⵚⵕⵕⴼ ⴳ 7 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1943 ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵙⵍⵍⵡⵉ ⴷ ⵓⴼⵉⵣⵉⴽ ⴷ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⵥⵥⴰⵕⵓⵕ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ. ⵉⴳⴰ ⴰⵚⵉⵕⴱⵉ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣ ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ.


  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
«ⴰⵕⵓⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ»


  ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ


  ⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ


  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳⵉⵙ 2 439 ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ, ⵖⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ. ⵉⴳ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⵉⵙⴰⵏⴷ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ (ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ) ⵏⵖ ⵓⵀⵓ, ⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ. ⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.  ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: