ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ
ChatGPT
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ "ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ".
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵉⵏ
  • ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-1 (ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018)
  • ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-2 (14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019)
  • ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-3 ⴷ 3.5 (30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022)
  • ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-4 (14 ⵎⴰⵕⵚ 2023)
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ChatGPT
ⵉⵙⵎⴽⵓⵏ ⴰⴼⵓⵍⵍⵙ ⵉⵎⵎⵍⵥⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵓⴱⴻⵏ ⵉⵢ ⴰⵢ (OpenAi)
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ  ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⵍ ⴱⴰⵢⵟⵓⵏ
ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ
ⴰⵙⵉⵜ¹ OpenAi
ⴰⵙⵉⵜ² ChatGPT

ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: ChatGPT) ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⴱⵏ ⵉⵢ ⴰⵢ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: OpenAi) . ⵜⵕⵥⵎ ⵓⴱⴱⵏ ⵉⵢ ⴰⵢ ⵉ ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-1 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⵎⴰⵛ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-3 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022. ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵅⴼ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ-3 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴱⵏ ⵉⵢ ⴰⵢ. ⴰⵙⵉⵀⵍ ⵏ ⵛⴰⵜ ⵊⵉ ⴱⵉ ⵜⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⵢⵟⵓⵏ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]