Jump to content

ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ 2.79

ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: blender) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ (3D) ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ. ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔⵏ ⴼ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵓⵏⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵚⵓⵡⴰⴱⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰ ⵣⴳⵉⵙⵏ ⵍⵉⵏⵓⴽⵙ, ⵎⴰⴽⵡⵉⵏⴷⵓⵣ, ⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵔⴰⵏⴷⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ Cycles ⴷ Blender Internal, ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵡⴷ Cycles ⴷ Eevee.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2945 (1995). ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵏ Yello, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ Baby.

ⵙⵓⵣⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵓⵣⴰⵏ
ⵙⵓⵣⴰⵏ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⵙⵓⵣⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: suzanne) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵣⵄⴹⵓⴹ ⴳⵉⵙ ⵖⵉⵔ 500 ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ.

ⵙⵓⵣⴰⵏ 3D


ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵢⴰⵡⴼⵙⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2969 (2019)
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵄⴹⴰⴹ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ "ⴽⵓⵙⵎⵓ ⵍⵓⵏⴷⵔⵓⵎⴰ"


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]