Jump to content

ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ ⴷ ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ

ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ sintel) ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵜⵢⴰⵡⴼⵙⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2960 (2010), ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ.

ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]