Jump to content

ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ (big Buck bunny ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2958 (2008) ⵖ ⵎⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴼⵔⵙⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵣⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]